Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
директор       Бiчiк Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.03.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14313872
1.4. Місцезнаходження емітента
Запорізька , Василiвський, 71600, Василiвка, а/с №5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
06175 4-22-45 4-37-92
1.6. Електронна поштова адреса емітента
vzto@ferroex.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у   03.03.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці vzto.zp.ua в мережі Інтернет 22.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Роздiл 1.д) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 1.е) - так як в статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, не вiдноситься до монопольних пiдприємств, емiтент до рейтингового агенства не звертався.
Роздiл 1.є) - не заповнено, так як емiтент - акцiонерне товариство.
Роздiл 7. - не заповнено у зв`язку з тим, що на чергових загальних зборах акцiонерiв 19.04.12р. за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011р. прийнято рiшення про ненарахування та невиплату дивiдендiв за 2011р.
Роздiл 9.б) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 9.в) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 9.г) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 9.д) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 12. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 28 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 29 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 9.?) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 13. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 15 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 16. а) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 16. б) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 16. в) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 16. г) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 16. ?) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 17. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 18. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 19. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 20. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 21. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 22. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 23. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 24. - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ВЗТО"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
71600
3.1.5. Область, район
Запорізька , Василiвський
3.1.6. Населений пункт
Василiвка
3.1.7. Вулиця, будинок
а/с №5
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №348153
3.2.2. Дата державної реєстрації
12.04.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Василiвська районна державна адмiнiстрацiя Запорiзької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1721760.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1721760.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку
334851
3.3.3. Поточний рахунок
26005962491229
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.5. МФО банку
334851
3.3.6. Поточний рахунок
26005962491326
3.4. Основні види діяльності
24.42 виробництво алюмiнiю
23.91 виробництво абразивних виробiв
24.45 виробництво iнших кольорових металiв
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових металiв АВ №580888 06.05.2011 мiнiстерство промислової полiтики України 03.04.2012
Опис Емiтент отримав нову лiцензiю на зазаначений вид дiяльстi
 
Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових металiв АВ №611285 29.05.2012 мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України 29.05.2017р.
Опис Емiтент в подальшому планує продовжувати лiцензiйну дiяльнiсть та отримувати лiцензiю на заготiвлю, переробку, металургiйну переробку металобрухту кольорових металiв.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi 20495280 69107Україна Запорiжжя Ленiна,164 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв (з урахуванням позаштатних працiвникiв та сумiсникiв) за 2012р. становить 100 особи, за 2011р. - 98 особи. У 2021р. пiдприємство працювало на умовах неповного робочого часу - триденна робоча недiля. Фонд оплати працi за 2012р. склав 2516 тис.грн., за 2011р. - 2422 тис. грн. Середня зарплата за 2012р. становить 2097грн., що на 2 вiдсотки бiльше у порiвняннi з 2011 роком. Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до потреб пiдприємства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борисенко Олег Валентинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЮ 260675 Шевченкiвськмм РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
комерцiйний директор ТОВ ЗЗТФ "Фероекс"
6.1.8. Опис
Органiзовує роботу наглядової ради, як органу, що представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiвi в межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу (директора) товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв голови наглядової ради передбачена у розмiрi 4000 грн. щомiсячно. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Комерцiйний директор ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс" м.Запорiжжя
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 868783 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
генеральний директор ТОВ ЗЗТФ "Фероекс"
6.1.8. Опис
Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради передбачена у розмiрi 4000 грн. щомiсячно. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Генеральний директор ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс" м.Запорiжжя
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ ЗЗТФ "Фероекс"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 19269466 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради передбачена у розмiрi 4000 грн. щомiсячно
6.1.8. Опис
Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради передбачена у розмiрi 4000 грн. щомiсячно
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiчiк Олег Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СЮ 116141 03.02.2009 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТОВ "Салон для молодят"
6.1.8. Опис
Має повноваження, обов'язки виконавчого органу, передбаченi статутом. Середньомiсячна винагорода( заробiтна плата) за 2012р. становить 23043 грн. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Токарська Валентина Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 322937 03.11.1996 Василiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ПАТ "ВЗТО"
6.1.8. Опис
Обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї. Сереньомiсячна заробiтна плата за 2012р. становить 6777 грн. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
голова наглядової ради Борисенко Олег Валентинович СЮ 260675 24.05.2012 Шевченкiвським РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. 19.01.2000 3171960 46.00000000000 3171960 0 0 0
член наглядової ради Герасименко Олександр Олександрович СМ 868783 18.08.2006 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 19.01.2000 3171959 46.00000000000 3171959 0 0 0
член наглядової ради ТОВ ЗЗТФ "Фероекс" д/н 19269466 д/н 06.08.1998 260843 4.00000000000 260843 0 0 0
директор Бiчiк Олег Миколайович СЮ 116141 17.02.2009 Ленiнський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 0 0.00000000000 0 0 0 0
головний бухгалтер Токарська Валентина Володимирiвна СА 322937 20.11.1996 Василiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 16.10.1997 110 0.00000000000 110 0 0 0
Усього 6604872 96.00000000000 6604872 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н 0 д/н д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Борисенко Олег Валентинович СЮ 260675 24.05.2012 Шевченкiвський РВ ГУМВС України в Запорiзькiй обл. 19.01.2000 3171960 46.00000000000 3171960 0 0 0
Герасименко Олександр Олександрович СМ 868783 18.08.2006 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 19.01.2000 3171959 46.00000000000 3171959 0 0 0
Усього 6343919 92.00000000000 6343919 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.04.2012
Кворум зборів** 96.000000000000
Опис Порядок денний: 1.Затвердження пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Пiдтвердження повноважень директора Товариства щодо укладання значних правочинiв у 2011-2012 роках. Винесено рiшення 1). Звiт директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. прийняти до уваги. 2). Дiяльнiсть директора Товариства з питань управлiння Товариством в звiтному 2011 роцi визнати задовiльною. 3) пiдтвердити правочиннiсть всiх господарських та комерцiйних договорiв, укладених директором Товариства Бiчiком О.М. в 2011-2012 роках (до дати чинних чергових загальних зборiв акцiонерiв), що пiдпадають до категорiї значних правочинiв.\; 4) пiдтвердити повноваження директора Товариства Бiчiка О.М. на пiдписання вiдповiдних договорiв застави/iпотеки, будь-яких iнших документiв, пов?язаних з договорами застави/iпотеки, за якими Товариство виступило в якостi майнового поручника за Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Запорiзька зовнiшньоторгова фiрма ?Ферроекс? (код ЄДРПОУ 19269466) по його зобов?язанням перед АТ ?СБЕРБАНК РОСIЇ? згiдно договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 62-Н/12/08/ЮО вiд 06.03.2012р. За вказаними договорами в iпотеку (заставу) банку було передане майно, ринкова вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вказане майно належить Товариству на правi власностi та знаходиться за адресою: Запорiзька область, Василiвський район, с. Пiдгiрне, вул. Лiсова, буд.1, а саме: - комплекс будiвель загальною площею 15 899,9 м.кв., розташованих на земельнiй дiлянцi площею 11,7058 га, - обладнання в кiлькостi 8 одиниць (станки, електропiч, прес, сепаратор). 2.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2012 роцi. Винесено рiшення 1) Затвердити запропонованi директором Товариства основнi напрями розвитку Товариства в 2012-2013 роках . 2) враховуючи вимоги ст..70-71 ЗУ ?Про акцiонернi товариства?, при вчиненнi значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства, надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв на укладання таких значних правочинiв ( придбавати, продавати по iснуючим договорам) активiв, що забезпечують господарську дiяльнiсть, а саме: - придбання електроенергiї; - придбання алюмiнiєвого брухту та вiдходiв у одного або декiлькох постачальникiв; - продаж виготовленої продукцiї; - договору оренди виробничих потужностей з виробництва лiгатур кольорових матерiалiв, а також, надати повноваження на укладання правочину/iв щодо продовження строку дiї (пролонгацiї) або укладання нового договору iпотеки/застави як майнового поручителя за ТОВ ЗЗТФ ?ФЕРРОЕКС? (код ЄДРПОУ 19269466), що має намiр вiдкрити у будь-якому комерцiйному банку вiдновлювальну кредитну лiнiю . В iпотеку (заставу) банку може бути передане майно, що належить Товариству на правi власностi та знаходиться за адресою: Запорiзька область, Василiвський район, с. Пiдгiрне, вул. Лiсова, буд.1, а саме: - комплекс будiвель або будь-який з об?єктiв нерухомостi, за заставною вартiстю, що визначається оцiнкою незалежного експерта, але не менше його балансової вартостi за даними бухгалтерського облiку на дата укладання договорiв iпотеки; - обладнання . за заставною вартiстю не менше його балансової вартостi за даними бухгалтерського облiку на дата укладання договорiв застави. Всi значнi правочинi, що укладаються директором Товариства у 2012-2013 роках, в тому числi перелiк об?єктiв нерухомостi, обладнання, що вiдчужуються або передаються в iпотеку(заставу), їх ринкова вартiсть погоджуються наглядовою радою Товариства. 3.Затвердження висновкiв незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. Винесено рiшення про затвердження звiту та висновкiв рiвiзiйної комiсiї, незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi товариства за 2011р. 4.Затвердження звiту Наглядової ради за пiдсумками дiяльностi у 2011 роцi. Пiдтвердження правочинностi рiшень Наглядової ради, прийнятих у 2011-2012 роках, щодо укладання значних правочинiв. Винесено рiшення 1)Звiт голови Наглядової ради Товариства за 2011 рiк затвердити; 2)Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства (протокол засiдання НС № 18-12 вiд 24.02.2012р.), а саме: - виступити в якостi майнового поручителя Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Запорiзька зовнiшньоторгова фiрма ?Ферроекс? (код ЄДРПОУ 19269466) по його зобов?язанням перед АТ ?СБЕРБАНК РОСIЇ? згiдно договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 62-Н/12/08/ЮО вiд 06.03.2012р. - передати в iпотеку/заставу АТ ?СБЕРБАНК РОСIЇ? майно, ринкова вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Вказане майно належить Товариству на правi власностi та знаходиться за адресою: Запорiзька область, Василiвський район, с. Пiдгiрне, вул. Лiсова, буд.1, а саме: - комплекс будiвель загальною площею 15 899,9 м.кв., розташованих на земельнiй дiлянцi площею 11,7058 га, - обладнання в кiлькостi 8 одиниць (станки, електропiч, прес, сепаратор). 5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. Винесено рiшення про затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011р. 6.Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Винесено рiшення 1)iнформацiю головного бухгалтера про збитки за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2011 рiк у розмiрi 818 тис. грн. прийняти до уваги. 2) визначити об?рунтованою причини утворення збиткiв за 2011 рiк: - падiння обсягiв виробництва, фактичнi середньомiсячнi обсяги виробництва за 2011 рiк становлять 44 т продукцiї при необхiдностi не менше 55 т; - подорожчання сировини та енергоносiїв; - посилення конкуренцiї на ринку алюмiнiєвого прокату. 2).Фонд виплати дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2011 рiк не формувати, не виплачувати.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н Київ Тропiнiна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044 585-42-40
Факс 585-42-41
Вид діяльності юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Послугами ПрАТ"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" емiтент користується на пiдставi договору обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-54/98 вiд 15.09.98р., пiсля прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про бездокументарну форму випуску акцiй.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095
Місцезнаходження 01034 Україна Київська д/н Київ Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон 044 279-41-58
Факс 278-51-40
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Дiї щодо допуску та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв акцiй Емiтента згiдно договору № 5/11-Е вiд 02.11.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька д/н Запорiжжя Немировича-Данченка, буд.60 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 061 212-05-81
Факс 061 212-00-97
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторськi послуги надано згiдно договору №137/2012 вiд 30.11.12р

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.12.2001 634/1/01 ДКЦПФР 0801331002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 6887040 1721760.000 100.000000000000
Опис Додаткового випуску акцiй протягом року не було. На органiзацiйно оформлених ринках цiннi папери емiтента не обертаються, лiстинг не проходили. Товариство подавало заяву про допуск та перебування в бiржовому списку УФБ за категорiєю позалiстиногових цiнних паперiв акцiй iменних простих емiтента. Згiдно рiшення Котирувальної комiсiї Української фондової бiржi (протокол №186 вiд 15.11.2011р.), акцiй iменнi простi включенi до бiржового списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Василiвський завод технологiчного обладнання створений у травнi 1978р. у складi виробничого об`єднання "Iскра". В 1996р. В процесi приватизацiї був реорганiзовано у вiдкрите акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" (ВАТ "ВЗТО"). Згiдно протоколу №12 вiд 22.04.11р. чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ВЗТО" змiнено назву на публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" (ПАТ "ВЗТО").
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
ПАТ "ВЗТО" має такi структурнi пiдроздiли:- цех з металургiйної переробки брухту та вiдходiв алюмiнiю, виробництва алюмiнiєвого профiлю;- iнструментальний вiддiл (виготовлення та ремонт спецiального оснащення для основного виробництва);- вiддiл головного механiка (обслуговування та ремонт обладнання);- вiддiл головного енергетика (обслуговування та ремонт електро-, та енергообладнання);- бюро матерiально-технiчного забезпечення;- транспортний вiддiл;- центральна заводська лабораторiя спектрального аналiза та вiддiл технiчного контролю.Всi пiдроздiли знаходяться у м.Василiвка, Запорiзької обл.Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, який визначається НП(С)БО.Основнi засоби вiдображенi у облiку за фактичними витратами на їх придбання. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, готову продукцiю,МШП на складi. Для оцiнки запасiв застосовується метод ФIФО. Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
?Василiвський завод технологiчного обладнання?
за 2012 рiк
Акцiонерам та керiвництву ПАТ ?Василiвський завод технологiчного обладнання?
Приватним пiдприємством "Аудиторською фiрмою "Синтез-Аудит-Фiнанс", яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23.12.2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Василiвський завод технологiчного обладнання" за 2012 рiк.
Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi її Концептуальним основам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2012 р.
Основнi вiдомостi про ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання":
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання"
Код за ЄДРПОУ 14313872
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi Серiя А01 № 348153 вiд 27.04.11року, номер запису: 1 0801050013000216
Орган, який видав свiдоцтво Василiвська районна державна адмiнiстрацiя Запорiзької областi
Мiсцезнаходження 71600, Запорiзька обл., Василiвський район, м.Василiвка, а/с 5
телефон (06175) 4-22-45
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства"; "Про цiннi папери та фондовий ринок"; "Про аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Василiвський завод технологiчного обладнання" станом на 31.12.2012 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
- форма № 1 "Баланс" станом на 31.12.2012 р.,
- форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2012 р.,
- форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" за 2012 р.,
- форма № 4 "Звiт про власний капiтал" за 2012 р.,
"Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2012 р.
Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв:
Статут товариства;
Протоколи загальних зборiв акцiонерiв;
Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства;
Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2012 рiк;
Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2012 рiк;
Первиннi документи по рахунках товариства за 2012 рiк;
Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2012 рiк;
Трансформацiйнi таблицi переводу показникiв бухгалтерського облiку з оцiнок по П(С)БО в МСФЗ.
Основою надання фiнансової звiтностi ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). За всi звiтнi перiоди, якi закiнчувались 31 грудня 2011 р., Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних (стандартiв) положень бухгалтерського облiку України. Зазначена фiнансова звiтнiсть за рiк, який завершено 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю, яка пiдготовлена з додержанням вимог МСФЗ.
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2011 року.
Товариство визначило Концептуальну основу складання фiнансової звiтностi, яка ?рунтується на чинних Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, опублiкованих на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України та затвердило облiкову полiтику Наказом № 9 вiд 09.01.2012 року.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об?єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi, дебiторської заборгованостi та фiнансових активiв, первiсне визначення яких здiйснюється за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство при складаннi фiнансової звiтностi скористувалось рядом виключень, що не вiдповiдають вимогам всiх МСФЗ, а саме:
Форми фiнансової звiтностi не вiдповiдають вимогам МСБО №1 "Подання фiнансової звiтностi". Товариство надало звiтнiсть за формами, визначеними ПСБО № 1-4, не використовуючи всiх компонентiв фiнансової звiтностi. Разом з тим, товариство необхiднi розкриття iнформацiї провело в Примiтках до фiнансової звiтностi, що не спричинило непорозумiння фiнансової iнформацiї користувачами та вiдобразило всi вiдповiднi аспекти господарчої дiяльностi.
При складаннi фiнансової звiтностi товариство скористалось винятками, дозволеними МСФЗ № 1 , а саме:
- В якостi доцiльної вартостi основних засобiв була використана справедлива вартiсть або вартiсть за наслiдками переоцiнки: Товариство провело оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на 1 сiчня 2012 р.
- Товариствокласифiкує фiнансовi iнструменти (що не вiдносяться до категорiй "Утримуванi до погашення" i "Позики i дебiторська заборгованiсть") як фiнансовi iнструменти, що є в наявностi для продажу на дату переходу на МСФЗ (за умови виконання критерiїв визнання вiдповiдно до МСБО №39).
- Товариство використало право на перспективне розкриття iнформацiї щодо вартостi зобов?язань за пенсiйними виплатами. Товариство обрало метод облiкової полiтики, згiдно з яким актуарнi витрати та доходи визнаються по датi їх виникнення (МСФЗ (IAS) 19.93).
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2012 року.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних запасiв та основних фондiв на 01.11.12р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами Товариства.
В нас є сумнiви щодо правильностi вiдображення справедливої оцiнки товарних запасiв, якi облiкованi на балансi товариства, що може мати несуттєвий вплив на показники фiнансової звiтностi, але є вiдхиленням вiд МСФЗ № 2 "Запаси".
Умовно-позитивна думка
Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки".
Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк з додержанням вимог Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. На нашу думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.
Власний капiтал ПАТ "ВЗТО" складається iз:
- статутного капiталу - 1722 тис. грн.
- iншого додаткового капiталу - 3597 тис.грн.
- непокритого збитку - 340 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства сформований згiдно Закону України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 1721760 грн. та вiдповiдає установчим документам.
Нова редакцiя Статуту ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" зареєстрована 07.06.2011 р. за № 1080105001500216 (у зв`язку зi змiною найменування згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2011 р., протокол № 12).

Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2012 р.
- заявлений - 1721760 грн.;
- сплачений - 1721760 грн.;
Склад та структура Статутного капiталу:
- кiлькiсть акцiй - 6 887 040 шт.
- види акцiй - простi iменнi
- номiнальна вартiсть - 0,25 грн.
- форма випуску - бездокументарна
Пiдприємству видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер 634/1/01 вiд 24 грудня 2001 р.).
Склад учасникiв станом на 31.12.2012 р., якi володiють акцiями бiльше 10% суми статутного капiталу:
Учасник Сума, грн. Кiлькiсть, шт. Вiдсотки
Фiзична особа 792990,00 3171960 46,05694
Фiзична особа 792989,75 3171959 46,05692
Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось.
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2012 року складає 3597 тис. грн. та облiковується на рахунку 423 "Дооцiнка активiв". Додатковий капiтал товариства утворений за рахунок проведення дооцiнки основних засобiв.
За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариство станом на 31.12.2012 року має непокритий збиток у сумi 340 тис. грн. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв?язку з проведенням коригувань, необхiдних для переводу фiнансової звiтностi з облiкових принципiв та полiтик, складених на пiдставi ПСБО, в МСФЗ. Окрiм того, на величину нерозподiленого прибутку впливає сума амортизацiї проведеної дооцiнки основних засобiв.
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. складає 4979 тис. грн.
Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам МСФЗ 18 "Дохiд".
Протягом 2012 року товариством був отриманий дохiд у сумi 13033 тис. грн., у тому числi:
- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 12968 тис. грн. (без урахування ПДВ у сумi 2593 тис. грн.);
- iншi операцiйнi доходи - 65 тис. грн.
Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Загальна сума витрат за 2012 рiк склала 14114 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 12126 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати - 1727 тис. грн.;
- витрати на збут - 7 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати - 32 тис. грн.;
- iншi витрати - 176 тис. грн. (фiнансовi витрати);
- iншi витрати - 11 тис. грн.;
- податок на прибуток - 35 тис. грн.
Таким чином, за наслiдками 2012 року ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" отримало чистий збиток у сумi 1081 тис.грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 р. складає 4979 тис. грн.
Фiнансовi звiти об?єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2012 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, непокритого збитку.
Чистi активи ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" бiльшi за суму статутного капiталу на 3257 (4979 ? 1722) тис. грн. Розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2012 р. та можуть вплинути на фiнансово - господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV
Протягом звiтного перiоду не мали мiсце подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiднесенi до складу особливої iнформацiї.
Змiни в складi посадових осiб не вiдбувались.
Розкриття iншої iнформацiї
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Товариство у 2012 роцi мало виконання значних правочинiв вiдповiдно:
- ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
- п. 50.1 роздiл 50 Статуту (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
- рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, прокол вiд 19.04.2012р.
Вартiсть активiв станом на 01.01.2012 року складає 9232 тис. грн. Сума мiнiмального правочину складає 923 тис. грн.
Виконання значних правочинiв у 2012р.
1. Договiр про постачання електричної енергiї №1 вiд 01.08.2007р. на постачання активної електричної енергiї на суму 1 457 903,32 грн. (Один мiльйон чотириста п?ятдесят сiм тисяч дев?ятсот три грн. 32 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк надання активної електроенергiї з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
1 458 тис. грн./ 9 232 тис. грн. = 16% вiд вартостi Активiв на 31.12. 2011р.
2. Правочини на придбання сировини (брухту та вiдходiв кольорових металiв) для виготовлення готової продукцiї:
а) Договiр поставки №05/01-12 вiд 05.01.2012р.на суму 4 307352,00 грн. (чотири мiльйона триста сiм тисяч триста п?ятдесят двi грн..00 коп.) без ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
4 307 тис. грн./ 9 232 тис. грн. = 47% вiд вартостi Активiв на 31.12. 2011р.
3. Правочини на продаж готової продукцiї ПАТ "ВЗТО":
а) Договiр №15/01 вiд 22.12.2011р. на суму 1 134 500,46 грн. (один мiльйон сто тридцять чотири тисячi п?ятсот грн..46 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
1 134 тис. грн./ 9 232 тис. грн. = 12% вiд вартостi Активiв на 31.12. 2011р.
Всi зазначенi значнi правочини виконанi у повному обсязi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Формування складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Василiвський завод технологiчного обладнання" здiйснюється вiдповiдно до:
- Роздiлiв 29-49 Статуту, затвердженого 07.06.2011 року (номер запису - 1080105001500216);
- Положення про Наглядову раду, затвердженого загальними зборами акцiонерiв (Протокол №13 вiд 26.05 2011 р.).
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- директор.
Вiдповiднi положення розмiщенi на сайтi Товариства.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена.
Незалежний аудитор пiд час аудиту рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до чинних нормативних актiв України на пiдставi укладених з товариством угод здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №13 вiд 26.05 2011 р.).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiна директора протягом звiтного року не вiдбувалась.
Створення ревiзiйної комiсiї (посади ревiзора) Статутом товариства не передбачено. Функцiї органу контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснює незалежний аудитор пiд час аудиту рiчної фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до чинних нормативних актiв України на пiдставi укладених з товариством угод.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 р. за №80/17375.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 ?Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi?.
Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ ?Василiвський завод технологiчного обладнання? наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Довiдка
про фiнансовий стан ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" за 2012рiк:
(тис. грн.)
Показники на 31.12.2011 на 31.12.2012 Примiтки
1. Коефiцiєнт лiквiдностi:
1.1. Загальний
(коефiцiєнт покриття)
К 1.1 = 2ра
4рп 1,19 1,02 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 - 2,0
1.2 поточної лiквiдностi
К 1.2 =2ра-? р.(100-140)
4рп 0,50 0,34 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6 ? 0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про недостатнiй рiвень лiквiдностi товариства.
1.3 Абсолютної лiквiдностi
К 1.3 = р.?(220+230+240)
4рп 0,28 0,04 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,2-0,3. Коефiцiєнт свiдчить про недостатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв.
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.
К 1.4 =2 ра ? 4 рп 220,00 26,00 Теоретичне значення бiльше 0.
Зменшення на 194 тис.грн.
2. Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) (автономiї)
К 2 = 1рп .
Пiдсумок активу 0,66 0,60
Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5
3. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом.
К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп .
1рп 0,52 0,66 Характеризує залежнiсть пiдприємства
вiд зовнiшнiх займiв.
Теоретичне значення коефiцiєнта
не бiльше 1.
4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв
К 4 = Чистий прибуток
1ра+2ра+3ра прибутку не було прибутку не було
Показує строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу)
К 5 = Чистий прибуток
1рп прибутку не було прибутку не було
Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефiцiєнт рентабельностi
6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
К 6.1= Чистий прибуток .
(Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 прибутку не було прибутку не було
Теоретичне значення бiльше 0.
6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
К 6.2 = Чистий прибуток .
(1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 прибутку не було прибутку не було
Теоретичне значення бiльше 0.
Таким чином, ПАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" станом на 31 грудня 2012 року досить платоспроможне та лiквiдне.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4
Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб?єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224/3, дiйсне до 23.12.2015 року.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Серiя А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2014 року
Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата i номер договору на проведення аудиту № 137/2012 вiд 30.11.2012 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 01.03.2013 р. - 03.04.2013 р.
Генеральний директор
ПП "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" В.Г. Гончарова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням АПУ № 224/3 вiд 23 грудня 2010 року,дiйсне до 23.12.2015 р. сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р.
Аудитор
ПП "Аудиторської фiрми "Синтез-Аудит-Фiнанс" Н.В.Рибас
сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2014р.
Аудиторський висновок складено 03 квiтня 2013р.
м. Запорiжжя, вул. Немировича - Данченко 60, кв.4.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
1. Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент: Продукцiєю, що виробляє пiдприємство, є алюмiнiєвi гарячепресованi профiлi, а саме шина алюмiнiєва електротехнiчна, труба алюмiнiєва, кутник, пруток.
2. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: емiтент має можливiсть збiльшити обсяги виробництва за умови зростання темпiв росту металургiйного виробництва. А також емiтент має можливiсть збiльшити поставки електроенергетичної продукцiї для енергетичних компанiй.
3. Залежнiсть вiд сезонних змiн: бiльшiсть алюмiнiєвих гарячепресованих профiлiв, крiм прутка, використовується в будiвельнiй галузi, для забезпечення ремонту iснуючого електротехнiчного силового обладнання. Цi роботи виконуються в бiльшiй мiрi в теплу частину року. Продукцiя, що в машинобудiвельнiй, металургiйнi галузях, споживається рiвномiрно протягом року та залежить вiд iнтенсивностi їх розвитку.
4. Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: алюмiнiєвi гарячепресованi профiлi використовуються в електротехнiчнiй, енергетичнi, металургiйнiй, машинобудiвнiй, будiвельнiй галузях. Основними споживачами продукцiї є близько двохсот пiдприємств України зазначених галузей господарства.
5. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: Вид дiяльностi товариства знаходиться пiд значним впливом коливань цiн на сировину. Зростання цiн на сировину, враховуючи, що вартiсть сировини становить 65 вiдсоткiв виробничої собiвартостi, призводить до збiльшення собiвартостi продукцiї
6. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: диверсифiкацiя виробництва, освоєння нових видiв виробництва.
7. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: емiтент здiйснює реалiзацiю своєї продукцiї за прямими договорами.
8. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: сировиною для виробництва емiтента є металобрухт алюмiнiю та кольорових металiв, їх вiдходи вiд виробництва в електротехнiчнiй галузi, брухт , що утворюється на пiдприємствах електроенергетики, будiвництва. Постачальниками є пiдприємства, що мають вiдповiднi лiцензiї. Цiни мають тенденцiю до зростання.
9. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: виробництво алюмiнiєвих профiлiв здiйснює близько десяти пiдприємств України, на бiльшостi з них впровадженi бiльш прогресивнi технологiї виробництва, про те емiтент займає певне становище на ринку збуту алюмiнiєвих профiлiв.
10. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Емiтент проводить роботу в напрямку розширення номенклатури готової продукцiї.
11. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: перевагою для емiтента є те, що пiдприємство має можливiсть достатньо мобiльно виконувати замовлення клiєнтiв та в невеликих обсягах, що для великих виробникiв аналогiчної продукцiї є невигiдним.
12. Перспективнi плани розвитку емiтента: освоєння нових видiв продукцiї для металургiйного комплексу.
13. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: Постачальниками сировини є пiдприємства України, якi здiйснюють лiцензiйну дiяльнiсть з заготiвлi брухту та вiдходiв кольорових металiв ? близько десяти пiдприємств.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Пiдприємство не має намiрiв найближчим часом здiйснювати значнi придбання активiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.12р. складає 6727 тис.грн. Основнi засоби є власнiстю товариства, але мають обтяження на пiдставi iпотечного договору №196 вiд 29.02.12р.. в якому емiтент виступає майновим поручителем, знаходяться у м.Василiвка, Запорiзької обл. Емiтент не має намiру найближчим часом здiйснювати капiтальне будiвництво. Враховуючи, що ступiнь зносу основних засобiв становить 60 вiдсоткiв, дiяльнiсть товариства спрямована на пiдтримку дiючих об`єктiв. У 2012р. капiтальний ремонт обладнання не проводився.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Дiяльнiсть емiтента не знаходиться пiд впливом законодавчих або економiчних обмежень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У 2012р. до ПАТ "ВЗТО" застосовувались штрафнi санкцiї за порушення законодавства, але емiтент оскаржує їх застосування у судовому порядку.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
У 2012р. Товариство мало достатньо власних обiгових коштiв для поточної дiяльностi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi на 2012р. угоди виконано у повному обсязi
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На 2013р. планується збереження обсягiв виробництва на рiвнi 2012р
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок не здiйснювалось.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Емiтент оскаржує в судовому порядку податковi повiдомлення -рiшення Василiвської ОДПI Запорiзької областi вiд 06.04.2012р.на суму 1955,7 тис.грн. в частинi донарухавання ПДВ- 695,4тис.грн., податку на прибуток - 869,2 тис.грн., штрафнi санкцiї - 391,1тис. грн. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом 22.06.12р. було вiдкрито впровадження в адмiнiстративнiй справi. 11.09.2012р. зазначеним судом було винесено рiшення на користь ПАТ "ВЗТО" про скасування податоквих повiдомлень-рiшень. Ухвалою вiд 23.11.2012р. Днiпропетровським апеляцiйним адмiнiстративним судом вiдкрито апеляцiйне впровадження за апеляцiйною скаргою Токмацької ОДП IЗапорiзької ДПС та призначено справу до розгляду 03.09.2013р.
Емiтент оскаржує в судовому порядку податковi повiдомлення -рiшення Василiвської ОДПI Запорiзької областi на суму 1560,8 тис.грн. в частинi донарухавання ПДВ- 473,9тис.грн., податку на прибуток - 820,3 тис.грн., штрафнi санкцiї - 266,6тис. грн. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом 12.06.12р. було вiдкрито впровадження в адмiнiстративнiй справi. 10.12.2012р. зазначеним судом було винесено рiшення на користь ПАТ "ВЗТО" про скасування податкових повiдомлень-рiшень.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (тис.грн.): 2009р.- 9052, 2010р. - 12273, 2011р. - 16049. Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.): 2009р. - -186, 2010р. - -581, 2011р.- -1040. Основнi засоби (за залишковою вартiстю) (тис.грн.): 2009р. - 4234, 2010р. - 7638, 2011р. - 7392. Поточнi зобов`язання (тис.грн.): 2009р. - 2071, 2010р. - 2388, 2011р. 1175.Довгостроковi зобов"язання(тис.грн): 2011р. -1436.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7392.000 6727.000 0.000 0.000 7392.000 6727.000
будівлі та споруди 5860.000 5520.000 0.000 0.000 5860.000 5520.000
машини та обладнання 1410.000 1115.000 0.000 0.000 1410.000 1115.000
транспортні засоби 122.000 92.000 0.000 0.000 122.000 92.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012р. складає 16749 тис.грн., в. тому числi будiвлi та споруди - 13635 тис.грн, машини та обладнання 2961 тис..грн., транспортнi засоби - 153 тис.грн. Загальна ступiнь зносу основних засобiв складає 60 вiдсотки. Балансова вартiсть будiвель та споруд складає 81 вiдсоток вартостi всiх основних засобiв. Ступiнь зносу будiвель та споруд - 60 вiдсоткiв, машин та обладнання - 62 вiдсотки, транспортних засобiв - 61 вiдсоток. Нарахований знос станом на 31.12.2012р. всього - 10022 тис.грн.,: будiвлi та споруди - 8115 тис.грн., машини та обладнання - 1846 тис.грн., транспортнi засоби - 61 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення основних засобiв за 2012р. склав 0,02 вiдсотки. Коефiцiєнт використання основних засобiв складає 100%.. У 2012р. вибуло основних засобiв балансою вартiстю 1 тис.грн. у наслiдок списання. Основнi засоби є власнiстю ПАТ "ВЗТО" , мають обтяження на пiдставi iпотечного договору №196 вiд 29.02.12р.. в якому емiтент виступає майновим поручителем.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4979.000 6060.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1722.000 1722.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1722.000 1722.000
Опис Вартiсть чистих активiв товариства бiльше статутного капiталу на 3257 тис.грн. Розрахунок чистих активiв здiйснено вiдповiдно до методичних рекомендацiй, затрерджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.
Висновок Так як розрахункова вартiсть чистих активiв емiтента бiльша за статутний капiтал, не має необхiдностi його зменшення.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 415.000 X X
Інші зобов'язання X 2354.000 X X
Усього зобов'язань X 2769.000 X X
Опис: Емiтент має поточнi зобов`язання у сумi 1199 тис. грн., довгостроковi зобов"язання - 1570 тис.грн., кредити банку не залучалися.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 алюмiнiєвий профiль 410 тон 12969.00 100.00 413 тон 12968.00 100.00
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi витрати 67.00
2 витрати на оплату працi 18.00
3 вiдрахування на соцiальнi заходи 7.00
4 амортизацiя 4.00
5 iншi операцiйнi витрати 4.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 2 1
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Так Так Так Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
д/н
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
д/н
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
д/н
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
д/н
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" за ЄДРПОУ 14313872
Територія за КОАТУУ 2320910100
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.42
Середня кількість працівників 97
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 71600, Запорiзька обл., м. Василiвка, а/с №5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 7392 6727
- первісна вартість 031 16736 16749
- знос 032 ( 9344 ) ( 10022 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 230 230
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 230 230
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 118 102
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 7740 7059
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 384 413
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 428 404
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 250 303
- первісна вартість 161 250 303
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 1
- за виданими авансами 180 4 6
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 329 48
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 97 51
Усього за розділом II 260 1492 1226
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 9232 8285
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1722 1722
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 3791 3597
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 547 -340
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 6060 4979
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 223 232
Інші забезпечення 410 338 305
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 561 537
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 1436 1570
Усього за розділом III 480 1436 1570
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 433 698
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 183 0
- з бюджетом 550 5 0
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 62 58
- з оплати праці 580 133 126
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 359 317
Усього за розділом IV 620 1175 1199
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 9232 8285
Примітки Основнi засоби вiдображенi у балансi за собiвартiстю з урахуванням зносу. Протягом 2012р. введено в дiю основних засобiв вартiстю 19 тис.грн
Керівник Бiчiк О.М.
Головний бухгалтер Токарська В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" за ЄДРПОУ 14313872
Територія за КОАТУУ 2320910100
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.42
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15561 19259
Податок на додану вартість 015 2593 3210
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12968 16049
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 12126 ) ( 15368 )
Валовий:
- прибуток 050 842 681
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 65 56
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 1727 ) ( 1532 )
Витрати на збут 080 ( 7 ) ( 2 )
Інші операційні витрати 090 ( 32 ) ( 152 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 859 ) ( 949 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 89
Інші доходи 130 0 60
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 176 ) ( 123 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 11 ) ( 71 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 1046 ) ( 994 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 35 ) ( 46 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 1081 ) ( 1040 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 1081 ) ( 1040 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 9234 12383
Витрати на оплату праці 240 2532 2579
Відрахування на соціальні заходи 250 860 916
Амортизація 260 634 596
Інші операційни витрати 270 498 600
Разом 280 13758 17074
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 6887040.00000000 6887040.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6887040.00000000 6887040.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Для визначення доходу вiд реалiзацiї використовується метод нарахування, згiдно з яким доход визначається у момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi. Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї склав 842 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 1727 тис.грн. Збиток вiд списання сумнiвної дебiторської заборгованностi - 13 тис.грн. Податок на прибуток - 35 тис.грн. Чистий збиток за 2012р. - 1081 тис.грн.
Керівник Бiчiк О.М.
Головний бухгалтер Токарська В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" за ЄДРПОУ 14313872
Територія за КОАТУУ 2320910100
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.42
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15443 19406
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 41 130
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 1
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 26 30
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 37 260
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 9980 ) ( 13081 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 50 )
Повернення авансів 100 ( 85 ) ( 6 )
Працівникам 105 ( 2114 ) ( 2128 )
Витрат на відрядження 110 ( 3 ) ( 5 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 2098 ) ( 2742 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 26 ) ( 60 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1010 ) ( 1018 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 345 ) ( 360 )
Цільових внесків 140 ( 66 ) ( 4 )
Інші витрачання 145 ( 47 ) ( 49 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -227 324
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -227 324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 72
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 54 ) ( 170 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -54 -98
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -54 -98
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 -281 226
Залишок коштів на початок року 410 329 103
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 48 329
Примітки Значних змiн поточних зобов`язань протягом 2012р. не вiдбулося.
Керівник Бiчiк О.М.
Головний бухгалтер Токарська В.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" за ЄДРПОУ 14313872
Територія за КОАТУУ 2320910100
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.42
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1722 0 0 3791 0 547 0 0 6060
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1722 0 0 3791 0 547 0 0 6060
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1081 0 0 -1081
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 -194 0 194 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -194 0 -887 0 0 -1081
Залишок на кінець року 300 1722 0 0 3597 0 -340 0 0 4979
Примітки Змiн у статутному капiталi емiтента протягом звiтного року не вiдбувалося.
Керівник Бiчiк О.М.
Головний бухгалтер Токарська В.В.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 0
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 0 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 0
Використано за рік - усього 1310 0
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Бiчiк О.М.
Головний бухгалтер Токарська В.В.

Інформація щодо аудиторського висновку

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" Фiнансова звiтнiсть за 2012рiк Змiст БАЛАНС 2 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 3 ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 4 ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 5 ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 6 1. Основнi вiдомостi про товариство 6 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 7 3. Перше застосування МСФЗ 7 4. Основнi принципи облiкової полiтики 10 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 10 Основнi засоби 12 Нематерiальнi активи 13 Iнвестицiйна нерухомiсть 13 Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 14 Оренда 14 Податок на прибуток 14 Податок на додану вартiсть 15 Фiнансовi зобов?язання 15 Виплати працiвникам 15 Запаси 15 Доходи та витрати 15 Витрати по позикам 15 Операцiї з iноземною валютою 16 Облiк умовних зобов?язань 16 5. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики 16 6. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення: 17 7. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi 19 8. Розкриття iнформацiї про пов?язанi сторони 25 9. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 25 11. Подiї пiсля дати Балансу 26 КОМПЛЕКТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ БАЛАНС СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ (в тисячах українських гривень) Актив 31 грудня 2010 31 грудня 2011 31 грудня 2012 I. Необоротнi активи Основнi засоби: залишкова вартiсть 7638 7392 6727 первiсна вартiсть 16499 16736 16749 знос (8 861) (9 344) (10 022) Справедлива (залишкова) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 230 230 230 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 230 230 230 Знос iнвестицiйної нерухомостi Вiдстроченi податковi активи 110 118 102 Усього за роздiлом I 7977 7740 7059 II. Оборотнi активи Виробничi запаси 478 384 413 Незавершене виробництво Готова продукцiя 503 428 404 чиста реалiзацiйна вартiсть 511 250 303 первiсна вартiсть 511 250 303 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом 1 за виданими авансами 23 4 6 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 41 Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi 103 329 48 Iншi оборотнi активи 97 51 Усього за роздiлом II 1659 1492 1226 III. Витрати майбутнiх перiодiв IV. Необоротнi активи та групи вибуття 2 Баланс 9639 9232 8285 Пасив 31грудня 2010 31 грудня 2011 31 грудня 2012 I. Власний капiтал Статутний капiтал 1722 1722 1722 Iнший додатковий капiтал 3967 3791 3597 Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1412 547 (340) Усього за роздiлом I 7101 6060 4979 II. Забезпечення таких витрат i платежiв Забезпечення виплат персоналу 197 223 232 Iншi забезпечення 327 338 305 Усього за роздiлом II 524 561 537 III. Довгостроковi зобов'язання Iншi довгостроковi зобов'язання 967 1436 1570 Усього за роздiлом III 967 1436 1570 IV. Поточнi зобов'язання Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 102 433 698 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 248 183 з бюджетом 12 5 зi страхування 57 62 58 з оплати працi 143 133 126 Iншi поточнi зобов'язання 485 359 317 Усього за роздiлом IV 1047 1175 1199 V. Доходи майбутнiх перiодiв Баланс 9639 9232 8285 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ За 2012 рiк (в тисячах українських гривень) Стаття Примiтки 2012рiк 2011рiк Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 15561 19259 Податок на додану вартiсть (2593) (3210) Акцизний збiр ( ) ( ) Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 12968 16049 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (12126) (15368) Валовий: прибуток 842 681 збиток ( ) ( ) Iншi операцiйнi доходи 65 56 Адмiнiстративнi витрати (1727) (1532) Витрати на збут ( 7 ) ( 2 ) Iншi операцiйнi витрати ( 32 ) ( 152 ) Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток збиток (859) (949) Iншi фiнансовi доходи 89 Iншi доходи 60 Фiнансовi витрати (176) (123) Iншi витрати (11) (71) Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: прибуток збиток (1046) (994) Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi (35) (46) Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi: прибуток збиток (1081) (1040) Надзвичайнi: доходи витрати ( ) ( ) Податки з надзвичайного прибутку ( ) ( ) Чистий: прибуток збиток (1081) (1040) ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (в тисячах українських гривень) Стаття Примiтки 2012 рiк 2011 рiк I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 15443 19406 Повернення авансiв 41 130 Повернення iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 1 Цiльового фiнансування 26 30 Iншi надходження 37 260 Витрачання на оплату: Товарiв (робiт, послуг) (9980) (13081) Авансiв ( ) (50) Повернення авансiв (85) (6) Працiвникам (2114) (2128) Витрат на вiдрядження (3) (5) Зобов'язань з податку на додану вартiсть (2098) (2742) Зобов'язань з податку на прибуток (26) (60) Вiдрахувань на соцiальнi заходи (1010) (1018) Зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) (345) (360) Цiльових внескiв (66) (4) Iншi витрачання (47) (49 ) Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй -227 324 Рух коштiв вiд надзвичайних подiй Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -227 324 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Реалiзацiя: фiнансових iнвестицiй необоротних активiв 72 Стаття 2012 рiк 2011 рiк фiнансових iнвестицiй ( ) ( ) необоротних активiв (54) (170) майнових комплексiв ( ) ( ) Iншi платежi ( ) ( ) Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй -54 -98 Рух коштiв вiд надзвичайних подiй Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -54 -98 III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Надходження власного капiталу Iншi платежi ( ) ( ) Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй Рух коштiв вiд надзвичайних подiй Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi Чистий рух коштiв за звiтний перiод -281 226 Залишок коштiв на початок року 329 103 Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв Залишок коштiв на кiнець року 48 329 ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ (в тисячах українських гривень) Стаття Статутний капiтал Iнший додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Неоплачений капiтал Всього Залишок на дату переходу на МСФЗ за даними ПСБО на 31.12.10р. 1 722 3 967 (1 929) 3 759 Коригування: - Змiна облiкової полiтики 3 342 3 342 Виправлення помилок - Iншi змiни - Скоригований залишок на дату переходу на МСФЗ (31.12.10) 1 722 3 967 - 1 412 7 101 коригування за 2011рiк Переоцiнка активiв: 0 Дооцiнка основних засобiв 3 791 3 791 Уцiнка основних засобiв - Використання дооцiнки необоротних активiв (3 967) (3 967) Чистий прибуток (збиток) за 2011рiк (865) (865) Разом змiн в капiталi 0 (175) 0 (865) 0 (1 041) Залишок за МСФЗ на 31.12.11року 1 722 3 791 - 547 - 6 060 коригування за 2012рiк Переоцiнка активiв: 0 Дооцiнка основних засобiв - Уцiнка основних засобiв - Використання дооцiнки необоротних активiв (194) (194) Чистий прибуток (збиток) за 2012рiк (887) (887) Разом змiн в капiталi 0 (194) 0 (887) 0 (1 081) Залишок за МСФЗ на 31.12.12року 1 722 3 597 - (340) - 4 979 Вiд iменi Правлiння: Директор Бiчiк О.М. Головний бухгалтер Токарська В.В.

Продовження тексту приміток

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI примiтки на сторинках 6-26 є невiдємною частиною звiту 1. Основнi вiдомостi про товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" створено у травнi 1978р. у складi виробничого об`єднання "Iскра". В 1996р. В процесi приватизацiї був реорганiзовано у вiдкрите акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" (ВАТ "ВЗТО"). Згiдно протоколу №12 вiд 22.04.11р. чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ВЗТО" змiнено назву на публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" (ПАТ "ВЗТО"). ПАТ "ВЗТО" має такi структурнi пiдроздiли: цех з металургiйної переробки брухту та вiдходiв алюмiнiю, виробництва алюмiнiєвого профiлю; iнструментальний вiддiл (виготовлення та ремонт спецiального оснащення для основного виробництва); вiддiл головного механiка (обслуговування та ремонт обладнання); вiддiл головного енергетика (обслуговування та ремонт електро-, та енергообладнання); бюро матерiально-технiчного забезпечення; транспортний вiддiл; центральна заводська лабораторiя спектрального аналiзу та вiддiл технiчного контролю. Всi пiдроздiли знаходяться у м. Василiвка, Запорiзької обл. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило. Перспективи подальшого розвитку керiвництво вбачає в напрямку розширення номенклатури готової продукцiї. Товариство має можливiсть збiльшити обсяги виробництва за умови зростання темпiв росту металургiйного виробництва. А також емiтент має можливiсть збiльшити поставки електроенергетичної продукцiї для енергетичних компанiй. Незважаючи на те, що виробництво алюмiнiєвих профiлiв здiйснює близько десяти пiдприємств України та на бiльшостi з них впровадженi бiльш прогресивнi технологiї виробництва, проте Товариство займає певне становище на ринку збуту алюмiнiєвих профiлiв. Перевагою для Товариства є те, що пiдприємство має можливiсть достатньо мобiльно виконувати замовлення клiєнтiв та в невеликих обсягах, що для великих виробникiв аналогiчної продукцiї є невигiдним. (а) Основна дiяльнiсть Основними видами дiяльностi, якими займається товариство є: металургiйна переробка брухту та вiдходiв алюмiнiю, надання послуг. Продукцiєю, що виробляє пiдприємство, є алюмiнiєвi гарячепресованi профiлi, а саме, шина алюмiнiєва електротехнiчна, труба алюмiнiєва, кутник, пруток. (b) Акцiонери Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 12) вiд 22.04.2011 року у зв`язку з приведенням дiяльностi ВАТ "Василiвський завод технологiчного обладнання" у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства" було змiнено найменування товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Василiвський завод технологiчного обладнання" на Публiчне акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання" (номер реєстрацiї: 10801050013000216). У зв`язку зi змiною найменування 07.06.2011 року затверджено Нову редакцiю Статуту (номер реєстрацiї: 1080105001500216). Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя А01 № 348153, дата замiни свiдоцтва 27.04.11р. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi: 71600, Запорiзька обл.., Василiвський район, м.Василiвка, а/с 5 Телефон: (+3806175) 4-37-92, (+3806175) 4-22-45. Основнi види дiяльностi: переробка брухту та вiдходiв алюмiнiю, надання послуг. Акцiонерами Компанiї є резиденти України - фiзичнi та юридичнi особи. Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства: Акцiонери Пiдприємства: 31.12.2012 31.12.2011 % % Фiзична особа 46,05694 46,05694 Фiзична особа 46,05692 46,05692 Iншi (менше 10%) 7,88368 7,88368 Всього 100,00 100,00 Кiлькiсть працiвникiв складала станом на: 31 грудня 2012 р. 97 чоловiк 31 грудня 2011 р. 98 чоловiк 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). За всi звiтнi перiоди, якi закiнчувались 31 грудня 2011 р., Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних (стандартiв) положень бухгалтерського облiку України. Зазначена фiнансова звiтнiсть за рiк, який завершено 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю, яка пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2011 року. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об?єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСФЗ 16 "Основнi засоби", iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю у вiдповiдностi до МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", фiнансових iнструментiв та фiнансових активiв, первiсне визначення яких здiйснюється за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв. Зазначена фiнансова звiтнiсть є iндивiдуальною звiтнiстю. Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наданi нижче. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по всiм наданим в звiтностi перiодам, якщо не вказано iнше. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Валюта надання iнформацiї Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня. Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Принцип безперервностi дiяльностi. Керiвництво пiдготувало зазначену фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi. Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

Продовження тексту приміток

3. Перше застосування МСФЗ Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ вiдносно звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31 грудня 2012 р. разом з порiвнювальною iнформацiєю станом на 31 грудня 2011 р. При пiдготовцi наданої фiнансової звiтностi вступний звiт про фiнансовий стан був пiдготовлений на 1 сiчня 2011 р. - дату переходу Пiдприємства на МСФЗ. Застосованi виключення: МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" звiльняє пiдприємства, якi вперше застосовують МСФЗ вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. Стандарт мiстить ряд добровiльних i обов'язкових виключень ретроспективного застосування стандартiв МСФО що дiють за станом на 31 грудня 2012 р. Товариство скористалося наступними добровiльними виключеннями: 1. Справедлива вартiсть або вартiсть за наслiдками переоцiнки в якостi передбачуванiй вартостi основних засобiв. Товариство провело оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на 1 сiчня 2012 р. 2. Товариство використало право на перспективне розкриття iнформацiї щодо вартостi зобов?язань за пенсiйними виплатами. Товариство обрало метод облiкової полiтики, згiдно з яким актуарнi витрати та доходи визнаються по датi їх виникнення (МСФЗ (IAS) 19.93). 3. Товариство застосувало перехiднi положення в Iнтерпретацiї IFRIC 4 "Визначення наявнiсть в операцiї вiдносин оренди" та провела аналiз всiх угод на пiдставi умов, якi мали мiсце на дату переходу на МСФЗ. 4. Класифiкацiя ранiше визнаних фiнансових iнструментiв. Товариство класифiкує фiнансовi iнструменти (що не вiдносяться до категорiй "утримуванi до погашення" i "Позики i дебiторська заборгованiсть") як фiнансовi iнструменти: (а) оцiнюванi по справедливiй вартостi через прибуток або збиток або (б) що є в наявностi для продажу на дату переходу на МСФО (за умови виконання критерiїв визнання вiдповiдно до МСФОФ №39). Фiнансова звiтнiсть, яка надається, вiдрiзняється вiд звiтностi, яка була надана вiдповiдно до звiтностi складеної вiдповiдно з ПСБО в зв'язку з тим, що в нiй вiдображенi деякi коригування, не проведенi в бухгалтерському облiку Товариства, але якi потрiбнi з метою вiдображення її фiнансового стану, результатiв господарчої дiяльностi та руху грошових коштiв вiдповiдно до МСФЗ. Загальнi коригування вiдносяться до (1) вiдображення деяких витрат; (2) перерахування вiдстроченого податку на прибуток; (3) рекласифiкацiї основних засобiв в iнвестицiйну нерухомiсть; (4) коригування зносу по необоротних активах; (5) розрахунку та вiдображення в фiнансовiй звiтностi резерву вiдпусток та пiльгових пенсiй. Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином: тис.грн Статтi № Пояснення Попереднi П(С)БО Виправлення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ Основнi засоби 1 Визнання у вiдповiдностi до МСФЗ 4 081 0 3 557 7 638 Капiтальнi iнвестицiї 2 Класифiкацiя вiдповiдно до МСФЗ 0 0 -366 -366 Iнвестицiйна нерухомiсть 3 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 0 0 230 230 Вiдстроченi податковi активи 4 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 0 0 110 110 Поточна дебiторська заборгованiсть 5 Перекласифiкацiя вiдповiдно до МСФЗ 83 0 -42 41 Необоротнi активи, квалiфiкованi для продажу 6 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ 0 0 2 2 Забезпечення виплат персоналу 7 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ резерву вiдпусток 0 0 -197 -197 Iншi забезпечення 8 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ пiльгових пенсiй 0 0 -327 -327 Iншi довгостроковi зобов'язання 9 Перекласифiкацiя вiдповiдно до МСФЗ на довгострокову кредиторську заборгованiсть 0 0 -967 -967 Векселi виданi 10 Перекласифiкацiя вiдповiдно до МСФЗ на довгострокову кредиторську заборгованiсть -1 300 0 1 300 0 Поточнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом 11 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ -81 0 69 -12 Iншi поточнi зобов'язання 12 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ -457 0 -27 -485 Разом, активи мiнус зобов'язання 2 325 0 3 342 5 667 Iнший додатковий капiтал 13 Оцiнка у вiдповiдностi до МСФЗ (коригування дооцiнки основних засобiв) 3 967 0 0 3 967 Нерозподiленi прибутки/збитки 14 Вплив коригувань справедливої вартостi основних засобiв, розрахунок резервiв -1 929 0 3 342 1 412 Разом, власний капiтал 2 037 0 3 342 5 379 Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ 1 Оцiнка основних засобiв на дату переходу на МСФЗ 2 Класифiкацiя капiтальних iнвестицiй 3 Оцiнка iнвестицiйної власностi на дату переходу на МСФЗ 4 Розрахунок вiдкладених податкових активiв 5 Коригування поточної дебiторської заборгованостi 6 Визнання активiв, якi квалiфiкованi для продажу 7 Розрахунок та вiдображення виплат персоналу - резерви вiдпусток 8 Iншi забезпечення - вiдображення пiльгових пенсiй 9 Перекласифiкацiя на довгострокову кредиторську заборгованiсть позики згiдно до МСФЗ, яка вiдображена в бух облiку як поточний вексель 10 11 Вiдображення поточних зобов'язань по розрахункам з бюджетом вiдповiдно до МСФЗ 12 Вiдображення iнших поточних зобов'язань вiдповiдно до МСФЗ 13 Коригування дооцiнки основних засобiв 14 Вплив на нерозподiленi прибутки/збитки коригувань до справедливої вартостi основних засобiв та нарахованих резервiв Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв та прибутку за роки, що закiнчилися цими датами у фiнансовiй звiтностi за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (ПСБО) та за МСФЗ, надане наступним чином: тис.грн. Звiтнiсть за ПСБО 2012 2 011 Капiтал Прибуток Капiтал Прибуток (1 722) 3 424 (1 722) 2 747 Переоцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi 76 101 Вiдстроченi податки (104) (118) Рекласифiкацiя капiтальних iнвестицiй 315 291 Амортизацiя основних засобiв 239 167 Коригування зносу нематерiальних активiв - - Коригування довгострокової кредиторської заборгованостi (180) (329) Коригування резерву дооцiнки (3 967) (3 967) Вiдображення резерву вiдпусток та пiльгових пенсiй 537 561 Виправлення помилок - - iншi (нетто) - - Звiтнiсть за МСФЗ (1 722) 340 (1 722) (547) Звiт про рух грошових коштiв Перехiд на МСФЗ не привiв до значних коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. 4. Основнi принципи облiкової полiтики Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов?язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: - фiнансовий актив, доступний для продажу - акцiї з вiдсотком володiння до 20%, векселя, якi утримуються з метою перепродажу; - дебiторська заборгованiсть; - фiнансовi зобов?язання, оцiненi за справедливою вартiстю - кредити банкiв, займи iнших фiнансових установ та iнших юридичних осiб. Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або урегулювати зобов'язання при здiйсненнi операцiї на ринкових умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть є поточною цiною фiнансових активiв на активних ринках. Для визначення справедливої вартостi деяких фiнансових iнструментiв, по яким вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовується така модель оцiнки, як модель дисконтованих грошових потокiв. В данiй фiнансовiй звiтностi зробленi вiдповiднi розкриття, якщо змiни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змiн прибутку, доходiв, загальної суми активiв або зобов'язань. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, наведенi фiнансовими активами, якi придбанi з метою отримання прибутку вiд торгової маржi. Товариство класифiкує цiннi папери як iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, якщо має намiр реалiзувати їх на протязi короткого перiоду часу з дати їх придбання, тобто на протязi 12 мiсяцiв. Категорiя"Позики та дебiторська заборгованiсть" представляє собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами, якi не котируються на активному ринку, за виключенням тих з них, якi Товариство планує продати в подальшому. До категорiї активiв, якi утримуються до погашення, входять непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами та фiксованим термiном погашення, по вiдношенню до яких у Керiвництва Пiдприємства є намiр та можливiсть утримувати їх до надходження термiну погашення. Керiвництво вiдносить iнвестицiйнi цiннi папери до категорiї iнвестицiй, якi утримуються до погашення, по датi їх первiсного визнання та переглядає обгрунтування їх вiднесення до даної категорiї на кожну звiтну дату. Всi iншi фiнансовi активи входять до категорiї активiв, якi утримуються з метою продажу, якi Товариство утримує на протязi невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi в разi необхiдностi пiдтримання лiквiдностi. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти на якi має мiсце обмеження щодо їх використання вiдображаються в облiку окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвостi. Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках, грошовi кошти в дорозi. Дебiторська заборгованiсть Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об?єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. Сума витрат визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Авансовi платежi та передоплата. Передоплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передоплата класифiкується як довгострокова, якщо передбачуваний термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передоплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Товариством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати пiдлягає зменшенню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк. Фiнансовi активи, доступнi для продажу До фiнансових активiв, доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi, доступного для продажу фiнансового активу, визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, вiдносять облiгацiї та векселя, якi Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. Класифiкацiя фiнансових активiв. Фiнансовi активи класифiкуються по наступним категорiям: а) займи та дебiторська заборгованiсть, б) фiнансовi активи, якi утримуються з метою продажу, в) фiнансовi активи, якi утримуються з метою погашення, г) фiнансовi активи, якi вiдображаються по справедливiй вартостi з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв.

Продовження тексту приміток

Основнi засоби Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн. Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. У подальшому основнi засобi оцiнюються за їх собiвартiстю за мiнусом будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Подальшi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в поточних витратах по датi, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються при одночасному списаннi частин, якi пiдлягають замiнi. На кiнець кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює суму вiдшкодування активу, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж активу та вартiсть, яка отримується вiд його використання. Балансова вартiсть активу зменшується до суми вiдшкодування; збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк. Збиток вiд знецiнення активу, визначений в попереднiх звiтних перiодах, сторнується (при необхiдностi), в разi змiни облiкових (розрахункових) оцiнок, використаних при визначеннi вартостi вiд використання активу або його справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в прибутках або збитках за рiк. Амортизацiя. На землю амортизацiя не нараховується. На об'єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких термiнiв використання: Групи основних засобiв Мiсяцi Будiвлi 240 Машини та обладнання 60 Транспортнi засоби 60 Меблi 48 Iншi основнi засоби 144 Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання (тобто з дати воду об'єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи амортизуються лiнiйним методом на протязi термiну їх корисного використання: Термiн корисного використання (кiльк.рокiв) права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо); вiдповiдно до правовстановлюючого документа права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки) крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа авторське право та сумiжнi з ним права вiдповiдно до правовстановлюючого документа Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Iнвестицiйна нерухомiсть До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на придбання. Оцiнка пiсля визнання активу здiйснюється на основi моделi переоцiненої вартостi. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Товариство отримає пов'язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi їх виникнення. Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Оренда Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. При визначеннi термiну використання основних засобiв, отриманих в фiнансову оренду оцiнюється вiрогiднiсть переходу права власностi до орендаря по завершенi термiну дiї договору. Якщо вiдсутня ймовiрнiсть обгрунтованої впевненостi в тому, що орендар отримає право власностi до кiнця термiну фiнансової оренди, актив повнiстю амортизується на протязi самого короткого з двох термiнiв: оренди або корисного використання. Якщо така впевненiсть iснує, то актив амортизується на протязi термiну корисного використання. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберiгає за собою всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на активи, класифiкується як операцiйна оренда. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань, та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням ймовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Податок на додану вартiсть Податок на додану вартiсть, який вiдносить ся до виручки вiд реалiзацiї пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату: (а) дату отримання сум дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДС сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в згорнутому виглядi в складi активiв та зобов'язань. При формуваннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ. Фiнансовi зобов?язання Кредити банкiв Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Запаси Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом FIFO. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Виручка признається тiльки за наявностi вiрогiдностi того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, поступлять на Товариство. Проте у разi, коли невизначенiсть виникає вiдносно можливостi отримати суму, вже включену у виручку, недоотримана сума, або сума, вiрогiднiсть отримання якої стала маловiрогiдною, признається як витрата, а не як коректування суми спочатку визнаної виручки. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Витрати по позикам Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 31.12.2012 31.12.2011 Гривня/1 долар США 7,993 7,9898 Гривня/1 євро 10,537172 10,298053 Облiк умовних зобов'язань На дату складання фiнансової звiтностi може iснувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов'язанням для Пiдприємства. Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов'язань. Оцiнка виконується на пiдставi припущень та включає в себе фактор суб'єктивностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi Пiдприємства або вимог, якi можуть бути пред'явленi в виглядi позовiв до Пiдприємства, керiвництво, в результатi консультацiй з юристами та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред'явлення таких вимог в судовому порядку, так i можливi суми вiдшкодування, якi протилежна сторона вимагає, або може вимагати в судi. Якщо в результатi оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов'язання виявляється, що грошове зобов'язання визначено з достатнiм рiвнем впевненостi, тодi вартiсна оцiнка такої заборгованостi вiдображається в фiнансовiй звiтностi. В разi, коли умовне зобов'язання, яке має значну вартiсну оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а являється лише можливим, або вартiсна оцiнка не може бути визначена, то в примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого зобов'язання та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненiстю та є значною). Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначним, то взагалi iнформацiя про такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких випадках сутнiсть гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов'язання, можуть бути вiдображенi в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо, на думку керiвництва, обумовленому на консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про такi зобов'язання може бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 5. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi, довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi. Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: тис.грн. 31.12.2012 31.12.2011 Довгострокова кредиторська заборгованiсть 1 570 1 436 Iнвестицiйна нерухомiсть 230 230 Зобов'язання по виплатам персоналу та iншi забезпечення 537 561 Справедлива вартiсть основних засобiв 6 727 7 392 Товариство використовує оцiнки та робить припущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй. Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань на протязi наступного фiнансового року, включають наступне: Первинне визнання операцiй iз зв'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство проводить операцiї iз зв'язаними сторонами. Вiдповiдно до МСФО (IAS) 39, фiнансовi iнструменти повиннi спочатку облiковуватися за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку для таких операцiй для того, щоб визначити, здiйснювалися операцiї по ринкових або неринкових процентних ставках, використовуються професiйнi думки. Пiдставою для думки є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з незв'язаними сторонами i аналiз ефективної ставки вiдсотка. Умови вiдносно операцiй iз зв'язаними сторонами вiдображенi в Примiтцi 8. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення. Керiвництво застосовує думки для ухвалення рiшення про те, чи можна класифiкувати фiнансовi активи як утримуванi до погашення, зокрема, для а) пiдтвердження свого намiру i здатностi утримувати данi активи до погашення i б) визначення того, чи котируються активи на активному ринку. Фiнансовий iнструмент є котируваним на активному ринку, якщо котирування можна вiльно i регулярно отримувати на бiржi, вiд брокера, дiлера, галузевої групи, служби цiноутворення або регулятивного органу, i при цьому данi котирування є результатом реальних i регулярних операцiй, здiйснюваних на ринкових умовах. 6. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення: Поправка до МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй" щодо операцiй в межах компанiї з виплатами на основi акцiй, розрахунок за якими здiйснюється грошовими коштами. Переглянута редакцiя МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" вносить суттєвi змiни в порядок облiку операцiй з об'єднання бiзнесу: оцiнка неконтрольованої долi участi, облiк витрат на операцiї, визнання та облiк умовної винагороди, облiк поетапного об'єднання бiзнесу. Поправки до МСФЗ 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" щодо облiку змiн у долi участi в дочiрнiй компанiї (без втрати контролю), збиткiв дочiрнiй компанiї, втрати контролю над дочiрнiй компанiєю. Поправки до МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо об'єктiв, якi дозволенi для хеджування. Поправка роз'яснює, що Товариство може визначити об'єктом хеджування частину змiн справедливої вартостi або мiнливiсть грошових потокiв за фiнансовим iнструментом. Також розглядається питання щодо визначення iнфляцiї хеджованим ризиком або його частини в визначених ситуацiях. Тлумачення IFRIC 17 "Розподiл негрошових активiв мiж власниками" щодо облiку угод про розподiл негрошових активiв мiж власниками у виглядi розподiлу фондiв або дивiдендiв. Тлумачення IFRIC 18 "Передавання активiв вiд клiєнтiв" роз'яснює питання облiку передавання активiв вiд клiєнтiв, а саме обставини, за якими виконується визначення активу, визнання активу i оцiнка його вартостi пiд час первiсного визнання; iдентифiкацiя послуг, що окремо iдентифiкуються; визнання виручки, а також облiк передавання грошових коштiв вiд клiєнтiв. Переглянута редакцiя МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" має нову структуру, яка полегшує його розумiння i забезпечує кращу можливiсть для внесення майбутнiх змiн. Удосконалення МСФЗ: Поправки до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" надають роз'яснення щодо вiдображення активiв та зобов'язань дочiрньої компанiї, яка призначена для продажу та щодо стандартiв, якi мiстять вимоги до розкриття iнформацiї про непоточнi активи та групи вибуття. Поправка до МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" роз'яснює, що активи та зобов'язання сегмента слiд вiдображати тiльки у випадку, якщо активи та зобов'язання входять до складу оцiнок, якi використовуються вищим керiвництвом з операцiйної дiяльностi для прийняття рiшень. Поправка до МСФЗ 1 "Подання фiнансових звiтiв" щодо дозволу вiдносити деякi зобов'язання, розрахунок за якими здiйснюється власними дольовими iнструментами, до категорiї довгострокових. Поправка до МСФЗ 7 "Звiт про рух грошових коштiв" щодо визнання грошового потоку вiд iнвестицiйної дiяльностi тiльки, якщо такi потоки призводять до визнання активу. Поправка до МСФЗ 17 "Оренда" щодо виключення з класифiкацiї договорiв оренди землi. Поправка до МСФЗ 36 "Зменшення корисностi активiв" щодо визначення операцiйного сегменту найбiльшою одиницею для розподiлу гудвiлу при перевiрцi зменшення корисностi. Поправки до МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" щодо визнання та оцiнки нематерiальних активiв, придбаних при об'єднаннi бiзнесу. Поправки до МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" надають роз'яснення щодо оцiнки штрафних санкцiй за дострокове розiрвання позик як вбудованих похiдних iнструментiв, щодо виключення зi сфери застосування угод про об'єднання бiзнесу, щодо облiку хеджування грошових потокiв. Поправка до Тлумачення IFRIC 9 "Переоцiнка вбудованих похiдних iнструментiв" щодо сфери застосування. Поправка до Тлумачення IFRIC 16 "Хеджування чистих iнвестицiй в закордонну господарську одиницю" щодо обмеження на компанiї, якi можуть мати iнструменти хеджування. Стандарти та тлумачення випущенi, але якi ще не вступили в силу МСФЗ 9 - 12.11.2011 року РМСФЗ видала МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" як перший крок у проектi замiни МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка". МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Набуває чинностi з 01 сiчня 2013 року. Змiни до МСФЗ 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", якi надають часткове звiльнення щодо вiдображення операцiй з урядово-пов'язаними сторонами, а також роз'яснення визначення пов'язаних сторiн. Змiни у МСФЗ 24 стають чинними для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2011 року. Змiни до МСФЗ 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" щодо класифiкацiї випускiв прав на акцiї для розподiлу серед наявних акцiонерiв. Набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 лютого 2012 року або пiсля цiєї дати. Змiни до тлумачення IFRIC 14 "МСФЗ 19: обмеження на активи з визначеною виплатою, мiнiмальнi вимоги до фiнансування та їх взаємодiя" щодо оцiнки вартостi вiдшкодування чистого пенсiйного активу. Застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2011 року або пiсля цiєї дати. Тлумачення IFRIC 19 "Погашення фiнансових зобов'язань шляхом надання дольових iнструментiв" надає роз'яснення, що дольовi iнструменти, якi наданi кредитору з метою погашення фiнансового зобов'язання, є сплаченою винагородою. Наданi дольовi iнструменти оцiнюються за своєю справедливою вартiстю, або за справедливою вартiстю зобов'язання, що погашається. Застосовується для рiчних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати. Щорiчний проект по вдосконаленню МСФЗ (оприлюднений у травнi 2012 року; змiни застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 01.07.2012 або 01.01.2011), в тому числi: Змiни до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" щодо перехiдних положень стосовно умовної винагороди, сплаченої при об'єднаннi бiзнесу до набуття чинностi нової редакцiї МСФЗ 3; щодо обмеження сфери застосування права на вибiр методу оцiнки неконтрольних часток участi; не замiнених та добровiльно замiнених винагород з виплатами на основi акцiй. Змiни до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", в яких надаються уточнення вимог до розкриття iнформацiї. Пiдкреслюється взаємозв'язок мiж розкриттям кiлькiсної та якiсної iнформацiї; надається роз'яснення щодо розкриття максимального кредитного ризику; змiнюються вимоги щодо розкриття iнформацiї стосовно забезпечень. Змiни до МСФЗ 1 "Подання фiнансових звiтiв" надають роз'яснення щодо надання аналiзу iншого сукупного доходу за кожним компонентом капiталу або у звiтi про змiни у власному капiталi або к примiтках до фiнансової звiтностi. Змiни до МСФЗ 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти" щодо перехiдних положень для змiн, внесених в результатi випуску нової редакцiї МСФЗ 27. Змiни до МСФЗ 37 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" щодо застосування принципiв розкриття iнформацiї у МСФЗ 34, щодо розкриття iнформацiї стосовно справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, їх класифiкацiї, переведення мiж рiвнями за джерелами оцiнки справедливої вартостi; змiни умовних зобов'язань та активiв. Тлумачення IFRIC 13 "Програми лояльностi клiєнта" щодо врахування суми, наданої як стимулювання клiєнтам, якi не приймають участi в конуснiй програмi, при визначеннi справедливої вартостi бонусних одиниць на основi вартостi винагороди. 7. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi 7.1 Дохiд вiд реалiзацiї За звiтний перiод Товариством були отриманi наступнi види доходiв: 2012 2011 Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 12 968 16 049 Всього доходи вiд реалiзацiї 12 968 16 049 7.2 Собiвартiсть реалiзацiї 2012 2011 Виробничi витрати 0 0 Сировина та витратнi матерiали 9 186 12 489 Витрати на персонал 2 038 2 205 Амортизацiя 705 533 Iншi 197 141 Змiни у залишках незавершеного виробництва та и готової продукцiї 0 0 Всього 12 126 15 368 7.3 Адмiнiстративнi витрати 2012 2011 Витрати на персонал 1 369 1 305 Утримання основних засобiв - - Сировина та витратнi матерiали 60 0 Витрати на охорону - - Оренда землi - - Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 29 27 Iншi 269 200 Всього адмiнiстративних витрат 1 727 1 532 7.4 Витрати на збут 2012 2011 Амортизацiя 1 2 Витрати на персонал 0 0 Маркетинг та реклама 2 0 Iншi 4 0 Всього витрати на збут 7 2 7.5 Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати 2012 2011 Iншi доходи Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 16 42 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 12 1 Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг 37 13 Iншi операцiйнi доходи 0 0 Всього iншi операцiйнi доходи 65 56 2012 2011 Iншi витрати Списання сумнiвної заборгованостi 20 57 Собiвартiсть реалiзованих запасiв 5 5 Штрафи, пенi 7 90 Iншi витрати 0 0 Всього iншi витрати 32 152 7.6 Фiнансовi доходи 2012 2011 Вiдсотки по дисконтованiй довгостроковiй кредиторськiй заборгованостi 0 89 Всього iншi фiнансовi доходи 0 89 2012 2011 Вiдсотки по довгостроковим зобов'язанням 176 123 Всього iншi фiнансовi витрати 176 123 7.7 Iншi доходи, iншi витрати 2012 2011 Iншi доходи Доходи вiд реалiзацiї основних засобiв 60 Всього iншi доходи 0 60 2012 2011 Iншi витрати Iншi витрати 11 71 Всього iншi витрати 11 71 7.8 Податок на прибуток Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод: 2012 2011 Прибуток до оподаткування вiд дiяльностi, що триває 94 165 Податок за встановленою податковою ставкою 20 54 Податковий вплив постiйних рiзниць 0 0 Витрати з податку на прибуток 20 54 Витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 20 54 Витрати з податку вiд припиненої дiяльностi 0 0 Поточнi витрати з податку на прибуток 20 54 Вiдстрочений податок на прибуток 15 (8) Витрати з податку на прибуток 35 46 Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню: 0 0 Забезпечення виплат персоналу 537 561 Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 537 561 Податкова ставка, % 19% 21% Чистi вiдстроченi податковi активи 102 118 Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов?язанi з рiзними методами визнання резервiв. Постiйнi рiзницi в основному пов?язанi з витратами на благодiйнiсть та штрафи. У вiдповiдностi до змiн у податковому законодавствi, починаючi з 01.04.2011 р. податкова ставка буде щорiчно змiнюватися з 23% до 16%. При оцiнцi вiдстрочених податкiв станом на 31.12.2012 Товариство застосувало ставку 19% оскiльки вважає, що в бiльшiй частинi всi податковi рiзницi будуть реалiзованi в 2013 роцi. 7.9 Розкриття iнформацiї про компоненти iншого додаткового капiталу 2012 2011 Iнший додатковий капiтал, всього 3 597 3 791 Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами iншого сукупного прибутку 0 0 Iнший додатковий капiтал, всього 3 597 3 791 7.10 Нематерiальнi активи За iсторичною вартiстю Нематерiальнi активи Незавершене будiвництво Всього нематерiальнi активи Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2011 - - - Надходження Перемiщення з незавершеного будiвництва - - - Вибуття - - - 31 грудня 2011 року - - - Надходження - - - Перемiщення з незавершеного будiвництва - - - 31 грудня 2012 року - - - Накопичена амортизацiя - - - 7.11 Основнi засоби За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Незавершене будiвництво Iншi основнi засоби Всього Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 31 грудня 2010 року 5 989 1 508 141 - - - 7 638 Надходження 201 75 12 - - - 288 Нарахування за рiк амортизацiї (330) (173) (31) - - - (534) Перемiщення в iнвестицiйну нерухомiсть - - - - - - - Вибуття - - - - - - - 31 грудня 2011 року 5 860 1 410 122 - - - 7 392 Надходження 1 2 - - - - 3 Нарахування за рiк амортизацiї (341) (297) (30) - - - (668) Вибуття - - - - - - - 31 грудня 2012 року 5 520 1 115 92 - - - 6 727 Чиста балансова вартiсть 5 520 1 115 92 - - - 6 727 7.12 Iнвестицiйна нерухомiсть 2012 2011 На початок перiоду 230 230 Перемiщення з основних засобiв - - Змiна справедливої вартостi - - На кiнець перiоду 230 230 До iнших доходiв (примiтка 7.5) включенi доходи вiд оренди за 2012 та 2011 роки у сумi 16 тис. грн. та 6 тис. грн. вiдповiдно. Операцiйнi витрати вiд iнвестицiйної нерухомостi, яка принесла доходи вiд оренди склали у 2012 р. ? 9 тис. грн., у 2011 р. ? 2 тис. грн. 7.13 Запаси 2012 2011 Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 413 384 Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 0 0 Готова продукцiя 404 428 Всього запаси 817 812 7.14 Необоротнi активi, утримуванi для продажу На дату переходу на МСФЗ керiвництво класифiкувало частину необоротних активiв як призначенi для продажу. На дату складання фiнансової звiтностi таки активи були реалiзованi. 2012 2011 Необоротнi активи, утримуванi для продажу 0 0 Всього необоротнi активи , утримуванi для продажу 0 0 7.15 Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 2012 2011 Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 303 250 Аванси виданi 6 4 Розрахунки з бюджетом 1 0 Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 310 254 Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення. Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином: 2012 2011 До 30 днiв 30-60 днiв 180 150 60-90 днiв 90-120 днiв Бiльше 120 днiв Всього 180 150 7.16 Грошовi кошти 2012 2011 Каса та рахунки в банках, грн.. 48 329 Банкiвськi депозити, грн. Всього грошовi кошти 48 329 7.17 Статутний капiтал Станом на 31 грудня 2012 та31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 6887040 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. 7.18 Забезпечення майбутнiх виплат та платежiв Забезпечення представленi резервом вiдпусток та пiльговими пенсiями. 2012 2011 Забезпечення виплат персоналу 232 223 Iншi забезпечення (пiльговi пенсiї) 305 338 Всього забезпечення 537 561 7.19 Iншi довгостроковi зобов'язання 2012 2011 Вiдстроченi податковi зобов'язання 0 0 Iншi довгостроковi зобов'язання 1 570 1 436 Всього грошовi кошти 1 570 1 436 7.20 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 2012 2011 Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 698 433 Розрахунки з бюджетом 0 5 Одержанi аванси 0 183 Заробiтна плата та соцiальнi внески 184 195 Iншi 0 0 Всього кредиторська заборгованiсть 882 816 7.21 Умовнi зобов'язання Судовi позови. В 2012р. до Товариства були застосованi фiнансовi санкцiї на суттєву суму. Товариство незгодне з зазначеними санкцiями, тому оскаржує рiшення. Перший етап розгляду справи в судi пiдтвердив вiдсутнiсть зобов'язань Товариства, якi були заявленi Токмацькою ОДПI Запорiзької ДПС. На дату затвердження фiнансової звiтностi Токмацька ОДПI подала апеляцiйну скаргу на розгляд до апеляцiйного суду, вiрогiднiсть прийняття рiшення на користь позивача розцiнена керiвництвом як висока, тому Товариство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, умовнi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не створювалися. Оподаткування - Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов?язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв - Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 7.22 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 2012 2011 2012 2011 Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - - - Iнвестицiї до погашення - - - - Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 310 254 310 254 Грошовi кошти та їх еквiваленти 48 329 48 329 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 882 816 882 816 7.23 Iншi поточнi зобов'язання Станом на 31.12.2012р. та 31.12.2011р. iншi поточнi зобов'язання товариства представленi в сумi 318 тис.грн. та 359 тис.грн., вiдповiдно. 8. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться: - пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; - асоцiйованi компанiї; - спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; - члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства; - близькi родичi особи, зазначеної в а) або г); - компанiї, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; - програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Пiдприємства, або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Пiдприємства. 2012 2011 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього Операцiї з пов'язаними сторонами Всього Iншi доходи (виконанi роботи та послуги) 21 21 7 7 Продаж матерiалiв 5 16 0 42 Кредиторська заборгованiсть за отриманими позиками 640 640 440 440 Кредиторська заборгованiсть за отриманi матерiали та послуги 318 433 318 698 Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу 556 556 514 514 Короткостроковi виплати працiвникам 0 0 0 0 Дохiд вiд надання основних засобiв в операцiйну оренду 16 16 6 6 Витрати вiд операцiйної оренди 50 50 49 49 9. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, таки як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити. Основнi ризики включають ризик кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов?язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Iнформацiя щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Пiдприємства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином: Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012року До Вiд Вiд Вiд Бiльше 1 мiсяця 1 мiсяця 3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв Всього до до до 3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв Короткостроковi позики банка Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 564 225 93 882 ВСЬОГО 564 225 93 882 Рiк, що закiнчився 31 грудня 2011року До Вiд Вiд Вiд Бiльше 1 мiсяця 1 мiсяця 3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв Всього до до до 3 мiсяцiв 1 року 5 рокiв Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 723 93 816 ВСЬОГО 723 93 816 Управлiння капiталом Вiдносно управлiння капiталом основною метою Пiдприємства є забезпечення нормального рiвня достатностi капiталу. Товариство здiйснює контроль за капiталом за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу та чистої заборгованостi. Полiтика Пiдприємства передбачає пiдтримання коефiцiєнта на рiвнi 15 -25 %. Коефiцiєнт фiнансового важеля станом на 31 грудня 2012 року складає 6 %, на 31 грудня 2011 року -5,6 %. 11. Подiї пiсля дати Балансу Подiї пiсля дати Балансу вiдсутнi. Директор Бiчiк О.М. Головний бухгалтер Токарська В.В.